می رسد روزی

 

     آرزو دارم شبی عاشق شوی .....

      آرزودارم بفهمی درد را ......

     تلخی برخودهای سرد را ....

  می رسد روزی که بی من لحظه ها را سرکنی....

     می رسد روزی که مرگ عشق را باور کنی....

   می رسد روزی که شبها در کنار عکس من....

      نامه های کهنه ام را مو به مو از بر کنی .....

/ 1 نظر / 6 بازدید
سینا

"... سرکنی آه و زاری گوشه غم بگزینی"